Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Knihovní řád

Obecní knihovny v Jetěticích

Čtenářem knihovny se může stát každý občan České republiky. Děti do 14 let se mohou stát čtenářem knihovny pouze literatury určené pro mládež.

 

 1. Čtenář má k dispozici fond beletrie, naučné literatury a knihovních časopisů ze stávajícího a předešlého roku. Knihy a časopisy se půjčují pouze na průkazku čtenáře.

 2. Čtenář může v knihovně využívat internet, jehož používání je upraveno provozním řádem pro práci s internetem v Místní lidové knihovně v Jetěticích. Provozní řád pro práci s internetem v Místní lidové knihovně v Jetěticích je součástí knihovního řádu.

 3. K získání literatury, kterou knihovna nevlastní, může čtenář požadovat meziknihovní výpůjční službu.

 4. Knihovna současně slouží jako bibliograficko informační služba čtenářům pro dotazy tohoto charakteru.

 5. Výpůjční doba knih a časopisů je 1 měsíc. Po uplynutí této lhůty může knihovník tuto lhůtu prodloužit na základě požadavku čtenáře a to za předpokladu, že tuto literaturu nepožaduje další čtenář.

 6. Za překročení výpůjční lhůty platí čtenář penále z prodlení. Toto penále činí při první upomínce 10 Kč, při druhé upomínce 20 Kč a při třetí upomínce 30 Kč za každou reklamovanou knihu. Upomínky se zasílají písemně.

 7. Nevrátí-li čtenář knihy po třetí upomínce, budou tyto vymáhány prostřednictvím Obecního úřadu Jetětice.

 8. Ztracenou nebo poškozenou knihu či časopis je čtenář povinen nahradit buď stejným vydáním téže knihy, případně její fotokopií či peněžitým obnosem, jehož výši určí knihovna.

 9. Všechny knihy a časopisy se půjčují zdarma. Každý čtenář je povinen zacházet s knihou šetrně a dodržovat výpůjční lhůtu.

 10. V zájmu ostatních čtenářů je nutné, aby čtenář oznámil knihovně vyskytne-li se v rodině nakažlivá nemoc. Po dobu této nemoci nemohou být čtenáři půjčovány další knihy.

 11. Čtenář je povinen nejdéle do 14 dnů oznámit knihovně případnou změnu své adresy.

 12. Čtenářem knihovny přestává být ten, kdo soustavně porušuje knihovní řád a ten, kdo přestane po delší dobu knihovnu navštěvovat. Členství čtenáře knihovny platí do konce kalendářního roku a po novém roce se vždy obnovuje.

 13. Výpůjční dny jsou stanoveny na úterý a pátek.

 14. Tento řád nabývá platnosti dnem 1. června 2007.

     Za Obecní úřad Jetětice:

     Za Obecní knihovnu v Jetěticích:

 

Provozní řád pro práci s internetem

v Obecní knihovně v Jetěticích

 

Přístup ke službám internetové sítě je umožněn všem uživatelům dle následujících pravidel:

Služby internetu může využívat každý uživatel (tj. registrovaný i neregistrovaný čtenář) zdarma.

 

 1. Každý uživatel internetu je povinen se seznámit s provozním řádem. V případě jeho porušení nese odpovědnost za škody vzniklé jejich aktivním zásahem sítě internet. Uživatel musí ovládat základy práce s počítačem.

 2. Doba využívání služeb internetu je omezena 30 min. V případě, že není o služby internetu jiný zájem, může být tato doba prodloužena.

 3. Každý uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavený software nebo restartovat počítač.

 4. Použití externích datových zařízení (USB disk apod.) je možné pouze po dohodě s knihovníkem.

 5. Vyhledávání stránek prezentující pornografii, propagující fašismu, rasismus a násilí nebo takových, které jsou jakýmkoliv způsobem v rozporu s Listinou základních práv a svobod, je zakázáno.

 6. Elektronickou poštu je možné používat prostřednictvím veřejně přístupných poštovních služeb.

 7. Knihovna nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak obsahují-li viry. Neodpovídá za rychlost spojení.

 8. Uživateli, který poruší některé ustanovení tohoto řádu nebo nebude respektovat pokyny pracovníků knihovny, může být přístup k internetu ukončen.

 9. Poplatek za tiskový výstup: 1 stránka A4 /text/ 2,- Kč

                                                                 1 stránka A 4 /grafika/ 10,- Kč

Tento provozní řád pro práci s internetem je přílohou Knihovního řádu a nabývá účinnosti dne 1. června 2007.

Za Obecní úřad Jetětice:

       Za Obecní knihovnu v Jetěticích: